بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

خانم م. انواری

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت: مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 

شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۵۹

 

خلاصه ای از شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 

۱- تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با همکاری تیم مدیریتی

۲- همکاری با واحدهای بیمارستان در نوشتن برنامه عملیاتی

۳- تدوین برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

۴- پایش برنامه ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

۵- تدوین و پایش خط مشی ها، شاخص ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی

۶- اجرای استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان

۷- تشکیل کمیته های اجرایی و کمیته های بیمارستانی

...

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵