تأسیسات

مسئول تأسیسات

مهندس سعید عبدی

مهندس برق الکتروتکنیک

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۳۳

کارکنان واحد تأسیسات

عباس نورانپور

کیومرث خلخالی

داود سلیمی

مرشد قنبری

جهانفر بختیاری

ابراهیم عمرانی: امحاء زباله

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۶