تأسیسات

مسئول تأسیسات

مهندس سعید عبدی

 مهندس برق الکتروتکنیک

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۳۳

کارکنان واحد تأسیسات

عباس نورانپور

کیومرث خلخالی

داود سلیمی

مرشد قنبری

فاضل حسن پور

ابراهیم عمرانی: امحاء زباله

 

آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۳۹۵