مسئول کارگزینی بیمارستان

خانم م. اعتصامی

تلفن تماس: ۹ الی ۳۲۴۲۷۴۳۵ - ۰۴۵ داخلی ۱۱۰

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۶