فناوری اطلاعات

مسئول واحد IT

اسفندیار حقیری

کارشناس بهداشت (مبارزه با بیماریها)

شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷

پست الکترونیکی: it.khalkhal@arums.ac.ir

متصدیان سیستم HIS

محمدرضا نمازی کارشناس فناوری اطلاعات - صفحات وب

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۴

محسن خسروی کاردانی حسابداری

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۵

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۶