حسابداری

رئیس امور مالی

بهرام آرایش

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۳۳۸۵۶-۰۴۵ شماره تماس داخلی: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۹

 

شرح وظایف رئیس امور مالی:

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و دفاتر قانونی روزنامه، معین، کل و اعتبارات بر اساس قوانین و مقررات مالی و صحت و سلامتی آنها.

۲- نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر مالی، حواله ها و اسناد تنظیم شده جهت حفظ نگهداری و صحت آنها به تفکیک اسناد اداری، پرسنلی و بازنشستگان و موظفین.

۳- نظارت بر چگونگی هزینه اعتبارات تخصیص یافته و جذب به موقع آنها.

۴- نظرات بر عملکرد کارکنان زیر مجموعه و ایجاد هماهنگی بین آنها

۵- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و نگهداری حسابهای بانکی و حفظ آنها و ثبت به موقع حواله های ارسالی.

۶- نظارت بر درآمد های اختصاصی موسسه و چگونگی دریافت و پرداخت و هزینه آنها.

 

کارشناسان واحد حسابداری:

مرتضی امینی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

سمت: مسئول تنظیم کارانه واسناد حسابداری

 

روح اله قربانی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت: مسئول دریافت - پرداخت و مسئول رسیدگی به اسنادمالی

خانم س. اکبریان

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت: مسئول تنظیم اسناد پرسنلی

 

بهزاد سلیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت: مسئول درآمد و اموال

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۸

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۶