امور اداری

خانم ف. ربیع پور کارشناس مدیریت دولتی

شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۱۰

خلاصه ای از شرح وظایف رئیس امور اداری:

۱-