امور اداری

 

شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۱۰

خلاصه ای از شرح وظایف رئیس امور اداری:

۱-