درمانگاه تخصصی

سرپرست کلینیک تخصصی

دکتر قاسم سعیدی

متخصص بیماریهای چشم

مسئول امور کلینیک تخصصی

خانم خ. رحیمی

کارشناس میکروبیولوژی

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۵۹

شماره تماس درمانگاه در بیمارستان قدیم: ۳۲۴۲۰۱۰۱-۰۴۵

شماره تماس پذیرش درمانگاه بیمارستان ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵ – ۰۴۵ داخلی ۲۶۰

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۵