راهنمای بیماران

بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بعد از ویزیت و معاینه توسط پزشک اورژانس در صورت نیاز بستری شده و خدمات تخصصی توسط پزشک متخصص دریافت می نمایند این خدمات می تواند در داخل بخش اورژانس به صورت سرپایی ارایه شود و یا بیمار به بخشهای بستری منقل گردد. بیماران بدون مشکل خاص خدمات خود را به صورت سرپایی دریافت خواهند کرد.

بیماران بدون مشکل اورژانس با اخذ وقت قبلی از پذیرش درمانگاه توسط پزشک متخصص ویزیت و درمان سرپایی یا خدمات بستری را دریافت خواهند نمود.

برخی بیماران نیز به صورت مستقیم از مطب پزشکان متخصص دارای قرارداد با بیمارستان به بخش مربوطه معرفی و بستری می شوند.

کلیه موارد بستری در بیمارستان اعم از سرپایی یا بستری در بخش بایستی برای تشکیل پرونده در پذیرش بیمارستان اقدام نمایند.

خدمات تخصصی این بیمارستان شامل بیماریهای داخلی اطفال چشم مغز و اعصاب کلیه و مجاری ادرار جراحی عمومی جراحی زنان مامایی ارتوپدی و قلب و مراقبتهای ویژه در بخشهای CCU و ICU و دیالیز می باشد بیماران و مراجعین می توانند از خدمات بخشهای پاراکلینیک رادیولوژی سونوگرافی CT SCAN آزمایشگاه فیزیوتراپی و داروخانه سرپایی نیز بهره مند شوند .

این بیمارستان با کلیه بیمه های پایه تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح و نیز بیمه های تکمیلی دی دانا ایران سینا قرار داد همکاری دارد.

بیماران در این بیمارستان دارای حقوق خاصی هستند و کلیه کارکنان بیمارستان متعهد به رعایت حقوق بیماران می باشند برای آشنایی بیماران منشور حقوق بیمار در کلیه بخشهای بیمارستان نصب شده است.

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۵