مدیر دفتر پرستاری

میراکبر عظیمی

کارشناس بیهوشی

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۶

شرح وظایف

  1. رهبری وهدایت واحد های ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
  2. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
  3. تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار با توجه به خطی مشی های مرکز متبوع
  4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
  5. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون
  6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی مرکز
  7. مشارکت در تنظیم بودجه فعالیت های مرکز
  8. بکارگیری نیروهای انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت ها و بخش های مختلف مرکز

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶