مدیر بیمارستان

مهندس پرویز وکیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها

شماره تماس: ۹-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۲

اهم شرح وظایف مدیریت بیمارستان

۱- مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان و نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه.
۲- انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان.
۳- هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان، بخش های اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی....
۴- شرکت درجلسات هیأت رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و....
۵- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.
۶- نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.
۷- تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحد های تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.
۸- ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ا فزایش انگیزه درکارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان.
۹- مدیریت شکایات بیماران و همراهان درخصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان.
۱۰- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش، نظارت بر عملکرد و کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
۱۱- هماهنگی با مترون بیمارستان در بخش های درمانی و واحد های مربوطه.
۱۲- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان.
۱۳- یگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع.
۱۴- یگیری جهت رضایتمندی بیمار – مددجو – همکاران و خانواده تحت امر.
۱۵- سازمان دهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی.
۱۶- مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده و جاری در واحد ها.
۱۷- جمع آوری اطلاعات مربوط به نیاز های کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق.
۱۸- مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان.

۱۹- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۶