سرپرست بیمارستان

دکتر اسماعیل صالحی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

سرپرست بیمارستان

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۳۱۳

پست الکترونیکی:m.dar.kh@arums.ac.ir