رئیس بیمارستان

 

 

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۳۱۳

پست الکترونیکی:m.dar.kh@arums.ac.ir