اطلاعات اقتصادی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خلخال

 

کد اقتصادی بیمارستان

۴۱۱۳۹۹۸۷۷۹۶۳

شناسه ملی بیمارستان

۱۴۰۰۰۲۱۳۷۳۸

کد پستی بیمارستان

۶۶۶۷۵-۵۶۸۱۹

فکس بیمارستان

۳۲۴۲۶۱۰۷ - ۰۴۵

 
آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶