مسئول وب سایت بیمارستان

محمدرضا نمازی

کارشناس فناوری اطلاعات - صفحات وب

۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵ - ۰۴۵ داخلی ۱۰۴

http://www.arums.ac.ir/

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۶