آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات (تنظیفات) از بخش غیر دولتی در سال ۹۷ - ۹۶ دانشکده علوم پزشکی خلخال

اطلاعیه

جهت دریافت فایل مناقصه کلیک کنید