آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۱۹۶۶/۲۰۹/ د مورخه ۹۶/۰۳/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اصلاحات بعدی آن، تعداد ۵ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و پس از طی مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در آگهی بکارگیری نماید.
دریافت فایل آگهی