ریاست بیمارستان

دکتر امین عزیزی

مدرک و رشته تحصیلی: متخصص داخلی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۹۶