مدیریت بیمارستان

نام و نام خانوادگی: امیر قاسمیان

سمت: مدیر داخلی بیمارستان

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۵۲