مدیریت بیمارستان

نام و نام خانوادگی: ربابه صمدی

سمت: مدیر داخلی بیمارستان

تحصیلات: لیسانس پرستاری

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۵