مدارک پزشکی

بخش مدارک پزشکی

 

این بخش در طبقه همکف بیمارستان (قسمت اداری) واقع شده است.

شماره داخلی بخش: ۲۴۳

شماره مستقیم بخش :۳۳۲۵۲۶۹۰

 

 

بخش مدارک پزشکی مرکز شامل:

واحد پذیرش بیماران

واحد بایگانی مدارک پزشکی

واحد آمار بیمارستانی

واحد کد گذاری بیماریها

مسوول واحد مدارک پزشکی:

سمیه محمد زاده– کارشناس مدارک پزشکی

اهداف واحد مدارک پزشکی:

۱- ارتقاء سطح ثبت خدمات درمانی ارائه شده به مراجعین.

۲- تلاش برای جلب رضایتمندی مراجعین.

۳- احترام به حقوق انسانی مراجعین.

۴- رعایت حریم خصوصی بیماران.

۵- ترویج فرهنگ صحیح برخورد وارتباط مناسب طبق شعائر اسلامی وانسانی.

شرح وظایف مسوول واحد مدارک پزشکی:

۱- برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد درواحد های تابعه واحد مدارک پزشکی.

۲- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.

۳- برقراری ارتباط منظم با پزشکان، روسای بخشها وسوپروایزران.

۴- ایجاد انگیزه درپرسنل به منظور بالا بردن کیفیت کارها.

۵- کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها.

۶- برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.

۷- ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه مدارک پزشکی به ریاست و مدیریت بیمارستان.

۸- تشکیل ماهیانه کمیته مدارک پزشکی وحضور درجلسات و کمیته های بیمارستانی.

۹- سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید دربخش مدارک پزشکی.

۱۰- رعایت کلیه مقررات و قوانین کار درتنظیم برنامه وشیفت کاری پرسنل.

۱۱- تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان.

۱۲- ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه.

۱۳- ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی وآگاه کردن آنها ازموارد اخذ وکسر کارانه وتشویق، تنبیه وارائه رهنمودهای لازم.

۱۴- ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب برای ایجاد انگیزه و روحیه همکاری بین همکاران.

۱۵- تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.

۱۷- آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل های مربوطه.

۱۸- انجام سایرامور محوله که ازسوی ریاست بیمارستان ابلاغ می شود.

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۸۰