تیم مدیریت

تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی اردبیل

نام ونام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

دکتر محمد وکیلی

ریاست مرکز

دکتر یوسف طیب علی

مدیر

دکتر پرویز مولوی

معاون آموزشی

رباب جوانمرد

مدیر خدمات پرستاری

زهرا زینی زاده

مسئول دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

حسین سیفی

رئیس امور اداری

حجت موسی زاده

رئیس امور مالی

اباذر اکبرزاده

مسئول انفورماتیک

 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۶