نحوه ترخیص و مدارک لازم

مراحل ترخیص بیمار

ترخیص فرایندی است که بیمار نیاز به اقامت در یک مرکز درمانی نداشته و پس از بهبودی کامل و نسبی با نظر پزشک معالج از بیمارستان ترخیص می گردد و در پایان خلاصه ای از پرونده که شامل اقدامات درمانی بیمار بوده به هنگام خروج بیمار از مرکز درمانی به وی تحویل می گردد.

ترخیص بیمار دو نوع است: الف) ترخیص با دستور پزشک ب) ترخیص با رضایت شخصی

ترخیص با دستور پزشک

۱- صدور دستور پزشک جهت ترخیص بیمار

۲- تکمیل کلیه اوراق پرونده با مهر و امضاء پزشک معالج

۳- کنترل اوراق پرونده از نظر تعداد خدمات ارائه به بیمار و کنترل مهر و امضاء در اوراق پاراکلینیکی (اسکن، رادیولوژی، ازمایشگاه، دارو و لوازم)

۴- کنترل کامل مشخصات بیمار از روی دفترچه بیمار (اعتبار دفترچه بیمه)

۵- هماهنگی با کارشناسان بیمه جهت (رویت بموقع پرونده ها برای ترخیص بیمار)

۶- پیگیری نواقصات بیمه

۷- تحویل پرونده به واحد ترخیص جهت ترخیص بیمار از بخش بستری

۸- کنترل بررسی تمام خدمات به بیمار توسط کارکنان واحد ترخیص در صورت ناقص بودن پرونده برای رفع نقص به بخش مربوطه ارجاع گردد.

۹- اخذ مدارک بیمه و مدارک بیماران تصادفی از بیمار و یا همراهان بیمار

۱۰- صدور صورتحساب بر اساس تعرفه های مصوب

۱۱- راهنمایی بیمار جهت پرداخت به صندوق (در صورت داشتن مشکل مالی بیمار به مددکاری راهنمایی می گردد)

۱۲- صدور برگ خروج توسط صندوق

۱۳- دریافت برگ خروج توسط بخش مربوطه و تحویل خلاصه پرونده و سایر مدارک مورد نیاز و توصیه های پس از ترخیص و خروج بیمار از مرکز

‌‌

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۱۷