تماس با ما

آدرس:

اردبیل – ایستگاه سرعین؛ خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به میدان شریعتی، مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی، کدپستی ۵۶۱۴۷۳۳۷۷۵

تلفن های تماس:

تلفن: ۳۳۲۳۲۵۲۰،۲۱- ۳۳۲۶۱۶۰۰ و ۳۳۲۳۹۰۳۳

فاکس: ۳۳۲۳۲۶۷۰

تلفن راوبط عمومی: ۳۳۲۳۳۰۳۱

پیش شماره: ۰۴۵

ایمیل: fatemi@arums.ac.ir

 

تلفن تماس واحدها

شماره تلفن

نام واحد

۳۳۲۳۳۰۳۲

دفتر ریاست مرکز

۳۳۲۳۴۶۸۲

مدیریت مرکز

۳۳۲۳۳۰۵۶

دفتر پرستاری

۳۳۲۵۳۰۳۳

حراست

۳۳۲۳۷۳۱۱

امور اداری

۳۳۲۴۰۵۰۹

کارگزینی

۳۳۲۳۵۷۳۹

انفورماتیک

۳۳۲۳۳۰۳۱

رواط عمومی و تدارکاات

۳۳۲۳۷۴۷۵

امور مالی

۳۳۲۶۲۱۹۱

تعرفه فروشی

۳۳۲۵۲۳۵۴

ترخیص و مددکاری

۳۳۲۶۱۶۰۱

بیمه گری، رسیدگی به اسناد پزشکی

۳۳۲۵۲۰۹۶

بایگانی مدارک پزشکی

۳۳۲۴۲۴۰۱

درمانگاههای تخصصی

۳۳۲۴۷۹۰۱

اتاق پزشکان جراحی

۳۳۲۴۰۵۰۸

اتاق عمل جراحی

۳۳۲۴۷۹۰۰

آی. سی. یو جراحی عمومی

۳۳۲۵۱۳۵۰

جراحی مغز و اعصاب

۳۳۲۵۱۳۵۰

اتاق عمل جراحی و مغز و اعصاب

۳۳۲۵۱۳۵۱

آی. سی. یو مغز و اعصاب

۳۳۲۴۹۹۴۶

اتاق پزشکان جراحی مغز و اعصاب

۳۳۲۳۷۱۰۰

سی. تی. اسکن

۳۳۲۴۷۹۰۲

رادیولوژی

۳۳۲۳۱۳۰۶

آزمایشگاه رفرانس

۳۳۲۴۲۴۰۰

اورژانس

۳۳۲۵۲۳۵۵

داروخانه

۳۳۲۳۲۶۷۰

دبیرخانه: دورنویس

 

۲۹۴

داخلی همراه بیمار بخش جراحی مردان

۲۹۰

داخلی همراه بیمار بخش جراحی زنان

۲۵۵

داخلی همراه بیمار بخش مغزواعصاب مردان

۲۵۰

داخلی همراه بیمار بخش مغزواعصاب زنان

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۱۷