اعضا شورای پژوهشی بیمارستان ‌

  1. دکتر حسن اصغری

  2. دکتر مسعود انتظاری

  3. دکتر امیر احمد عرب زاده

  4. دکتر پرویز مولوی

  5. دکتر مهریار ندر محمدی

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۶