اهداف

  • توسعه پژوهش‌های بالینی
  • شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهش های بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آیین نامه در مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه اندازی می شوند.
  • تشویق و ترغیب پژوهش های بالینی در بیمارستان
  • فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
  • توانمند سازی ا عضا هیات علمی
  • ارتقا کمی و کیفی مقالات همکاران و رزیدنت ها و دانشجویان مرکز
آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۵