فناوری و ارزشیابی اساتید

واحد فناوری اطلاعات دانشکده

نام و نام خانوادگی: رقیه تفرجی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: ۳۳۵۱۳۴۲۸ (داخلی ۲۱۹)

پست الکترونیکی:r.tafaroji@arums.ac.ir

 

ارزشیابی اساتید دانشکده

کارشناس ارزشیابی: رقیه تفرجی


شرح وظایف ارزشیابی:

هدایت، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف (از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران، مدیران گروه و خود سنجی)

ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی

ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۷۶