آموزش دانشکده

کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی
مژگان غفاری مقدم کارشناس آموزش ۳۳۵۲۰۴۷۷ ۲۱۶
رباب حسین پور کارشناس آموزش ۳۳۵۲۰۴۷۷ ۲۱۵
شهلا مرادی کارشناس آموزش ۳۳۵۲۰۴۷۷ ۲۱۵
رویا جعفری کارشناس آموزش ۳۳۵۲۰۴۷۷ ۲۱۹
مریم عباسقلی زاده کارشناس آموزش ۳۳۵۲.۴۷۷ ۲۱۵

 

 

 

 

 

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۶