رئیس اداره عمومی

محرم خدایی

رئیس امور عمومی (دانشکده های بهداشت، دندانپزشکی و پردیس)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۴۳۳

تلفن داخلی: ۲۰۳ (تلفخانه ۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳)

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۶۳