معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر ناطق عباسقلیزاده

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
مدرک: دکتری
مرتبه علمی: استادیار

تلفن: ۳۳۵۱۱۰۲۷، تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰- ۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ داخلی ۲۰۲، پیش شماره ۰۴۵
پست الکترونیکی: vce_health@arums.ac.ir ، n.abbasgholizadeh@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶