ریاست دانشکده

مهندس هادی صادقی

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
مدرک: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی

تلفن تماس: ۳۳۵۱۳۷۷۵ -۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ و ۳۳۵۱۲۰۰۰ الی ۱
دورنویس: ۳۳۵۱۲۰۰۴
داخلی: ۲۰۰

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی : h.sadeghi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۹۰