دفتر توسعه آموزش پزشکی

مالک اباذری

سرپرست دفتر مطالعه و توسعه آموزش پزشکی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: آمارزیستی

شماره تماس :۳۳۵۱۲۰۰ داخلی ۲۲۴

پست الکترونیک:M.abazari@arums.ac.ir

 

کارشناس توسعه آموزش پزشکی

رقیه تفرجی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن تماس: ۳۳۵۱۲۰۰۰ (داخلی ۲۱۷)
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی : r.tafaroji@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۴۹