گروه بهداشت عمومی

مدیرگروه: دکتر داود ادهم

اعضای گروه:

دکتر ناطق عباسقلیزاده

دکتر داود ادهم

آقای مالک اباذری

خانم دکتر افروز مردی

خانم مهرناز مشعوفی

آقای دکتر اسلام مرادی

کارشناس گروه: مژگان غفاری مقدم

  کارپوشه کارآموزی بهداشت عمومی

 

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۳۹۷