شورای تحصیلات تکمیلی

اعضا شورا

 • مهندس هادی صادقی، رئیس شورا
 • دکتر ناطق عباسقلی زاده، نایب رئیس و عضو شورا
 • دکتر داود ادهم، عضو شورا
 • دکتر سید احمد مختاری، عضو شورا
 • شهلا مرادی، دبیر شورا

 

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده براساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 • تایید گذراندن درس های کمبود یا جبرانی برای دانشجو، پس از تشخیص گروه آموزشی.
 • ترتیب ارائه دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد درسی و طرح مطالب جدید در یک درس در چارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی، با نظر گروه آموزشی مربوط.
 • تایید انتخاب واحد دانشجو تا حداکثر ۱۶ واحد، با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط.
 • تایید موجه بودن غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده ۱۰، با ارائه مدارک مستند توسط دانشجو و ارائه گزارش استاد مربوط.
 • تایید حذف درس در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس، بیش از میزان تعیین شده در ماده ۱۰ باشد. در صورتی که غیبت او به تشخیص دانشکده و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده شده باشد.
 • تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان.
 • افزودن حداکثر یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو، در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما.
 • تایید موجه بودن ترک تحصیل دانشجو و احتساب مرخصی تحصیلی برای دانشجو مطابق ماده ۱۵.
 • تصمیم گیری در خصوص اخذ مرخصی در نیمسال اول، در موارد استثنایی و با پیشنهاد دانشکده.
 • تایید گواهی پزشکی دانشجویان و حداکثر استفاده از یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات.
 • تصویب موضوع پایان نامه دانشجو (دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید.)
 • تایید استاد راهنمای پایان نامه دانشجو.
 • تایید انتخاب استاد راهنما خارج از دانشگاه، در موارد خاص در صورت ضرورت و به پیشنهاد گروه آموزشی.
 • تایید انتخاب استاد راهنما از بین مربیان دانشگاه با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی، به صورت استثناء، در رشته هایی که استادیار وجود ندارد و یا تعداد استادیار در آن رشته کافی نیست.
 • تصمیم گیری در خصوص هدایت همزمان پایان نامه ها بیش از هر یک از موارد بند الف و ب ماده ۲۲.
 • تایید یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی و یا از صاحب نظران و محققان برجسته، مرتبط با موضوع پایان نامه به عنوان استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما.
 • حضور یک نفر نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجو و تایید دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل و یا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رای به پیشنهاد گروه. (دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنما به صورت کتبی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام شده باشد.)
 • تایید گذراندن برخی دروس به صورت مهمان، در صورتی که ارائه برخی دروس در یک رشته و در یک زمان معین، در دانشگاه مبداء ممکن نباشد، با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه. (در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است. تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک دانشگاه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.)
 • برخورد قانونی با دانشجویانی که از اجرای مفاد بندهای ماده ۳۰ تخلف ورزند. (تحصیل تمام وقت دانشجوی کارشناسی ارشد)
آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶