شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی

 

اعضا شورا

دکتر ناطق عباسقلیزاده (مسئول شورا)

دکتر سید احمد مختاری (عضوشورا)

مهندس بهزاد سرانجام (عضو شورا)

غزل نماینده (دانشجو)

رضا یوسف زاده (دانشجو)

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۸۶