کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر سید احمد مختاری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مرتب علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تلفن:

پست الکترونیک: A.mokhtari@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۳۹