شماره تلفن ها

لیست تلفن دانشکده بهداشت

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

۱

مسئول دفتر دانشکده

۲۰۰

۳۳۵۱۳۷۷۵

آقای لطفی

۲۲

آبدارخانه

۲۲۱

 

آقای خلیل پور

۲

ریاست دانشکده

۲۰۱

۳۳۵۱۳۷۷۵

دکتر ادهم

۲۳

هیئت علمی

۲۲۲

 

دکتر ادهم

۳

معاون آموزشی و پژوهشی

۲۰۲

۳۳۵۱۲۰۰۴

دکتر عباسقلی زاده

۲۴

هیئت علمی

۲۲۳

 

دکتر عباسقلی زاده

۴

امور عمومی

۲۰۳

۳۳۵۲۵۳۱۲

آقای خدائی

۲۵

هیئت علمی

۲۲۴

 

آقای اباذری

۵

رئیس امور مالی

۲۰۴

۳۳۵۲۵۴۳۳

آقای صوفی

۲۶

هیئت علمی

۲۲۵

 

دکتر وثوقی

۶

مسئول خدمات

۲۰۵

 

آقای داداش زاده

۲۷

هیئت علمی

۲۲۶

 

دکتر حضرتی

۷

کارگزینی

۲۰۶

۳۳۵۲۵۳۵۷

آقای قیصر آبادی-پولادرگ

۲۸

هیئت علمی

۲۲۷

 

مهندس فضل زاده

۸

انبارداری

۲۰۷

 

آقای دنیائی

۲۹

هیئت علمی

۲۲۸

 

دکتر عالیقدر

۹

کارپردازی

۲۰۸

 

آقای ولایتی

۳۰

هیئت علمی

۲۲۹

 

دکتر رحمانی

۱۰

دبیرخانه

(تلفکس)

۲۰۹

۳۳۵۲۵۳۶۷

خانم یوسفی- آقای رزمی

۳۱

دفتر مجله

۲۳۰

 

 

۱۱

امور کلاسها

۲۱۰

 

خانم جعفری

۳۲

دفتر مجله

۲۳۱

 

 

۱۲

نقلیه

۲۱۱

۳۳۵۲۵۴۳۴

آقای ابراهیمی

۳۳

هیئت علمی

۲۳۲

 

دکتر حمیدزاده

۱۳

دریافت و پرداخت

۲۱۲

 

خانم کیانی

۳۴

هیئت علمی

۲۳۳

 

دکتر صادقی

۱۴

رسیدگی

۲۱۳

۳۳۵۲۵۳۵۸

آقای صوری

۳۵

هیئت علمی

۲۳۴

 

دکتر مردی

۱۵

اعتبارات

۲۱۴

۳۳۵۲۵۳۵۸

آقای سعیدی

۳۶

هیئت علمی

۲۳۵

 

دکتر مشعوفی

۱۶

آموزش بهداشت

۲۱۵

۳۳۵۲۰۰۴۷

خانم مرادی- خانم حسین پور

۳۷

هیئت علمی

۲۳۶

 

دکتر مختاری

۱۷

کارشناس گروه بهداشت

۲۱۶

۳۳۵۲۰۰۴۷

خانم غفاری- خانم صادقی

۳۸

هیئت علمی

۲۳۷

 

مهندس سرانجام

۱۸

امور دانشجوئی

۲۱۷

 

آقای شاهی

۳۹

بسیج جامعه پزشکی

۲۳۸

 

آقای صدیق

۱۹

کمیته انضباطی

۲۱۸

۳۳۵۱۰۰۵۸

آقای داداشیان- خانم استحمامی

۴۰

کارشناسان محیط و حرفهای

۲۳۹

 

آقای قنبری- مهندس صدیق

۲۰

دفتر مجله

۲۱۹

 

خانم تفرجی- خانم نظری

۴۱

آزمایشگاه بهداشت

۲۴۰

 

مهندس قنبری

۲۱

تاسیسات

۲۲۰

 

آقای نوروزپور- آقای عباسی

۴۲

کیمته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه

۲۴۱

۳۳۵۱۳۴۱۹

خانم سروی

 

 

شماره تلفنخانه دانشکده بهداشت: ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰ ۳-۳۳۵۲۳۸۹۰

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۱۴