کارگزینی

 

حسین قیصر آبادی: کارگزین دانشکده بهداشت، دندانپزشکی و پردیس خودگردان

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم مدیریت دولتی

عسگرپولادرگ: کارگزین دانشکده بهداشت، دندانپزشکی و پردیس خودگردان

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۳۵۷ -۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۰۶ تلفنخانه ۳ -۳۳۵۲۳۸۹۰

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۷۶