رئیس امورمالی

 

محمد حسن صوفی: رئیس امور مالی دانشکده بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی و پردیس خودگردان

 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

 

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۴۳۳ -۰۴۵

 

تلفن داخلی: ۲۰۴ تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۳۷