رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خبرنگار وب دا:

دکتر پورفرضی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با اخذ مجوزهای لازم در رشته داروسازی نسبت به جذب دانشجو از سال تحصیلی آینده اقدام خواهد شد و در دفترچه های پذیرش دانشجو اعمال  می گردد.

وی با اشاره به شرایط مناسب این استان در استحصال و تولید گیاهان داروئی بسترسازی خوبی در مورد اشتغال و کارآفرینی مهیا می شود و از طرفی با راه اندازی رشته های تخصصی در این دانشکده یکی از رشته ها را می توان در حوزه تحقیقات داروسازی گیاهی مد نظر قرار داد.

shahab bohlooli