گروه نظارت بر برنامه تجویز و مصرف دارو

مسئول: دکتر افشین شاکر

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی

تلفن تماس: 33518308 - 045

شرح وظایف واحدها

 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)
1-    بررسی نسخ
تشکیل جلسات کمیته علمی تجویز ومصرف منطقی دارو به منظور بررسی نسخ و گزارشات کمیته وتصمیم گیری در مورد نحوه مداخلات در منطقی سازی و ضیعت تجویز و مصرف دارو
ثبت وبررسی نسخ پزشکان با نرم افزارهای طراحی شده و مجهز به روشهای جدید آماری و علمی
ارائه گزارشات مختلف از وضیعت نسخه نویسی در استان
2-    آموزش پزشکان و دانشجویان پزشکی
برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی برای پزشکان و سایر صادر کنندگان نسخه با هدف ارتقا سطح علمی جامعه پزشکی و منطقی سازی تجویزها
 تهیه پمفلتها و کتابچه ها و تراکتهای علمی، آموزشی  برای پزشکان عمومی، تخصص های مختلف پزشکی،دندانپزشکان و ماماها و سایر حرف پزشکی
همکاری در پروژه های آموزشی (آموزش اصول نسخه نویسی منطقی) برای دانشجویان پزشکی (دوره اینترنی)
 3-   آموزش دارو سازان
برنامه ریزی برای بر گزاری کارگاه یاسمینار برای داروسازان با هدف ارتقا سطح علمی و  قدرت مشاوره صحیح  آنها با بیماران و پزشکان
 تهیه پمفلت ومطالب آموزشی برای داروسازان بیمارستانی یا مسئول فنی داروخانه ها
4-    آموزش عامه
تهیه پمفلت،کتابچه،تراکت برای آموزش گروههای مختلف هدف در جامعه با در نظر گرفتن اصول جامعه شناسی و روان شناسی آموزشی
تهیه برنامه های مختلف رادیو، تلویزیونی و استفاده از رسانه‌های دیگر برای تعمیق تفکر مصرف منطقی دارو
استفاده از سایر روش‌های تبلیغی و آموزشی برای نفوذ به لایه‌های مختلف جامعه با کمک امکانات دولتی، همکاری مشاغ
5-    کمیته‌های دارو و درمان
تعامل با معاونت درمان، سازمانهای بیمه گر، بیمارستانها و سایر مراجع ذیربط در تشکیل و فعالیت کمیته های دارو ودرمان و وصول به اهداف تشکیل این کمیته‌ها
    مرکز ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی دانشگاه (ADR)
تمامی گزارشات ADR (عوارض ناخواسته دارویی) که مرکز ADRدانشگاه به هر نحوی در جریان آن قرار می گیرد در اسرع وقت برای بررسی وآنالیز به مرکز ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی ایران گزارش می‌شود.
تمامی اطلاعیه های مر کز ADRایران که نتیجه بررسی و آنالیز گزارشات استان‌های مختلف است و در اختیار همه دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد توسط مرکز ADR دانشگاه تکثیر و جهت آگاهی به آدرس پستی همه پزشکان، داروسازان، مسئولین فنی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز جراحی محدود و مسئولین دانشگاه و... ارسال می‌شود.
این مرکز مسئول تهیه و توزیع فرم زرد (گزارش ADR) و آموزش نحوه تکمیل آن به تمامی حرف پزشکی می‌باشد.  
     مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC)
اطلاع‌رسانی دارویی به جامعه پزشکی و سایر اقشار جامعه از طریق مشاوره های تلفنی در ارتباط با تمام مسائل علمی مرتبط با داروها اعم از میزان و نحوه مصرف صحیح دارو، تداخلات مصرف همزمان دارو با داروهای دیگر، غذاها و آزمایشات، مصرف داروها در بارداری و شیردهی و سایر سوالات دارویی
اطلاع‌رسانی در مورد تازه‌های دارویی و آخرین دستاوردهای علمی پیشگیری و درمان مسمومیت‌ها به افراد ذیربط با استفاده از روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی.
اطلاع‌رسانی و مشاوره در ارتباط با مسمومیتهای دارویی، گیاهی و شیمیایی با بیماران، بستگان بیمار و پزشکان