مجموعه آیین نامه ها و دستورالعمل ها
سایر معاونت های دانشگاه

معاونت غذا و داروی دانشگاه

گروه نظارت بر برنامه تجویز و مصرف دارو

مسئول: دکتر نوشیار

شرح وظایف واحدها

 
 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)

 

1-    بررسی نسخ
 •  ثبت وبررسی نسخ پزشکان با نرم افزارهای طراحی شده و مجهز به روشهای جدید آماری و علمی
 •  ارائه گزارشات مختلف از وضیعت نسخه نویسی در استان
 •  تشکیل جلسات کمیته علمی تجویز ومصرف منطقی دارو به منظور بررسی نسخ و گزارشات کمیته وتصمیم گیری در مورد نحوه مداخلات در منطقی سازی و ضیعت تجویز و مصرف دارو

 

2-    آموزش پزشکان و دانشجویان پزشکی
 •  تهیه پمفلتها و کتابچه ها و تراکتهای علمی، آموزشی  برای پزشکان عمومی، تخصص های مختلف پزشکی،دندانپزشکان و ماماها و سایر حرف پزشکی
 • برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی برای پزشکان و سایر صادر کنندگان نسخه با هدف ارتقا سطح علمی جامعه پزشکی و منطقی سازی تجویزها
 • همکاری در پروژه های آموزشی (آموزش اصول نسخه نویسی منطقی) برای دانشجویان پزشکی (دوره اینترنی)

 

3-   آموزش دارو سازان
 •  تهیه پمفلت ومطالب آموزشی برای داروسازان بیمارستانی یا مسئول فنی داروخانه ها
 •  برنامه ریزی برای بر گزاری کارگاه یاسمینار برای داروسازان با هدف ارتقا سطح علمی و  قدرت مشاوره صحیح  آنها با بیماران و پزشکان

 

4-    آموزش عامه
 •  تهیه پمفلت،کتابچه،تراکت برای آموزش گروههای مختلف هدف در جامعه با در نظر گرفتن اصول جامعه شناسی و روان شناسی آموزشی
 •  تهیه برنامه های مختلف رادیو، تلویزیونی و استفاده از رسانه‌های دیگر برای تعمیق تفکر مصرف منطقی دارو
 •  استفاده از سایر روش‌های تبلیغی و آموزشی برای نفوذ به لایه‌های مختلف جامعه با کمک امکانات دولتی، همکاری مشاغل و...
 •  
5-    کمیته‌های دارو و درمان
 •      تعامل با معاونت درمان، سازمانهای بیمه گر، بیمارستانها و سایر مراجع ذیربط در تشکیل و فعالیت کمیته های دارو ودرمان و وصول به اهداف تشکیل این کمیته‌ها

 

 

مرکز ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی دانشگاه (ADR)

 

 •  تمامی گزارشات ADR (عوارض ناخواسته دارویی) که مرکز ADRدانشگاه به هر نحوی در جریان آن قرار می گیرد در اسرع وقت برای بررسی وآنالیز به مرکز ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی ایران گزارش می‌شود.
 •  تمامی اطلاعیه های مر کز ADRایران که نتیجه بررسی و آنالیز گزارشات استان‌های مختلف است و در اختیار همه دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد توسط مرکز ADR دانشگاه تکثیر و جهت آگاهی به آدرس پستی همه پزشکان، داروسازان، مسئولین فنی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز جراحی محدود و مسئولین دانشگاه و... ارسال می‌شود.
 •  این مرکز مسئول تهیه و توزیع فرم زرد (گزارش ADR) و آموزش نحوه تکمیل آن به تمامی حرف پزشکی می‌باشد.

  

 مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC)

 

 •  اطلاع‌رسانی دارویی به جامعه پزشکی و سایر اقشار جامعه از طریق مشاوره های تلفنی در ارتباط با تمام مسائل علمی مرتبط با داروها اعم از میزان و نحوه مصرف صحیح دارو، تداخلات مصرف همزمان دارو با داروهای دیگر، غذاها و آزمایشات، مصرف داروها در بارداری و شیردهی و سایر سوالات دارویی
 •  اطلاع‌رسانی و مشاوره در ارتباط با مسمومیتهای دارویی، گیاهی و شیمیایی با بیماران، بستگان بیمار و پزشکان
 •  اطلاع‌رسانی در مورد تازه‌های دارویی و آخرین دستاوردهای علمی پیشگیری و درمان مسمومیت‌ها به افراد ذیربط با استفاده از روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی.