مجموعه آیین نامه ها و دستورالعمل ها
سایر معاونت های دانشگاه

معاونت غذا و داروی دانشگاه

معاون غذا و دارو

 

نام   و نام خانوادگی  :   حجت سید خلیل اللهی

سمت علمی            :    استادیار

رشته تحصیلی         :    پوست و مو

سمت اجرائی         : معاون غذا و دارو

شماره تلفن تماس     : 5518307

پست الکترونیکی     :  h.khalilollahi@arums.ac.ir

شرح وظایف

 

 • نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی .
 • بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی ، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی .
 • نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی ، آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی .
 •  بررسی در زمینه بهبود روشهای نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی ، آشامیدنی و بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور.
 • جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی .
 • نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین استعمال رنگهای مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحیت کمی و کیفی .
 • نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی داروئی و بهداشتی 
 •  نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح استان .
 •  نظارت بر امور داروئی داروخانه های استان .
 •  کنترل و ارزشیابی فعالیتهای آزمایشگاههای داروئی ، غذائی ، و بهداشتی در استان .
 •  کنترل موجودی دارو ، با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی .
 • نظارت بر درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروی تاریخ دار.
 • نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور .
 • تامين و تدارك داروي مورد نياز استان از طريق شركتهاي دارويي كه داراي نمايندگي در استان هستند و بصورت مستقيم از سايز مراكز فاقد نمايندگي مثل هلال احمر،شركت سهامي دارويي
 • نظارت بر امر توزيع صحيح دارو از طريق سهميه هاي مصوب براي واحدهاي خصوصي و دولتي
 • نظارت بر امر عرضه دارو در سطح داروخانه هاي خصوصي و دولتي
 • تامين و تدارك داروهاي بيماران خاص و فوق تخصصي و سرطاني
 • بررسي نياز مناطق و اقدام به تاسيس داروخانه در مناطق مورد نياز جهت دسترسي تسهيل شده مردم به دارو
 • نظارت بر امر تدارك تجهيزات پزشكي مصرفي بيمارستانها از نظر كيفيت و قيمت
 • پشتيباني بيمارستانها در مواقع بحراني و حوادث غير مترقبه
 • نظارت بر مصرف صحيح دارواز طريق كميته تجويزو مصرف منطقي دارو و سعي در كاهش ميانگين اقلام دارويي نسخ تا سطح استاندارد كشوري و جهاني
 • ارائه اطلاعات دارويي مورد نياز مردم و پزشكان و پيراپزشكان در زمينه دستيابي به دارو و اطلاعات علمي مورد نياز
 • برخورد با پديده قاچاق دارو از طريق وظايف مصوب در ستاد مبارزه با قاچاق دارو
 • نظارت مستمر بر فرآورده هاي غذايي ،بهداشتي و آرايشي توليدي در كارخانجات استان
 • نظارت مستمر بر سلامت فرآورده هاي غذايي و بهداشتي و آرايشي ئر انبارهاي بزرگ و سردخانه ها
 • نظارت دقيق به امر صادرات وواردات مواد غذايي و بهداشتي و آرايشي از طريق صدور گواهي بهداشتي
 • انجام آزمايشات لازم جهت تاييد سلامت و كيفيت مواد غذايي و بهداشتي و آرايشي روي نمونه هاي ارسالي از مركز بهداشت ،اداره نظارت و سازمانها و ادارات ديگر