سما : سیستم مدیریت آموزشی

کارشناس مسئول  : علی دلیر
تلفن تماس:31552359-045

 

در این سیستم آموزشی امور مشروحه زیر انجام می یابد :

ثبت نام و  انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ( حذف و  اضافه واحد )

وارد کردن نمره  دانشجو از سوی استاد و رویت نمرات امتحانات برگزار شده از سوی دانشجو و دیگر امور آموزشی مربوط .

این نرم افزار سه کاربره بوده و کاربران آن عبارتند از : دانشجو ، استاد ، آموزش .

رویت راهنمای استفاده از نرم افزاز سما

ورود به نرم افزار سماء