کارشناسان امور دانش آموختگان

رسول منصفی
 مهدی عارضی پویا

تلفن تماس:

33522088

پیش شماره 045 برای خارج از استان اردبیل

شرح وظایف

بررسي كارنامه فراغت از تحصيل و مطابقت ريز نمرات با قوانين آموزشي .از جمله : بررسي ترم هاي انتقالي ، انصراف ، تعليقي  . هماهنگي با دانشكده ها برای تصحیح موارد احتمالی
بازنگري مدارك موجود در پرونده  آموزشی ( شامل تائيديه ديپلم ، كارت شركت در كنكور ، كارنامه  تغيير رشته ، مدارك اتباع خارجي و انتقالي).
صدور دانشنامه پايان تحصيلات كه شامل دريافت مجوز صدور تحصيل براساس مدارك موجود ، ريزنمرات و فرم بدهي  میباشد.
اعلام فراغت از تحصيل مشمولين خدمت سربازي و تنظيم لغو معافيت تحصيلي براي نيروي انتظامي قزوين و محل تولد.
صدور تائيديه تحصيلي با توجه به درخواست دانشگاه ها ، سازمان ها ، ادارات و انجام كليه مكاتبات مربوطه.
تكميل فرم فراغت از تحصيل براساس مدارك موجود  بویژه : ريزنمرات و فرم بدهي.
اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي به وزارت متبوع.    
تحويل ريزنمرات و دانشنامه به متقاضي و ثبت مشخصات در دفتر ثبت دانشنامه.
پاسخگويي به استعلام ادارات ،موسسات ، وزارت در خصوص دانش آموختگان.
مكاتبات براي متقاضيان شركت در آزمون های مرتبه و مقطع بالاتر علمی.
صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات تحصيل براساس مدارك موجود.  
هماهنگي و مكاتبه در خصوص ترجمه و تائيد مدارك دانش آموختگان.
ثبت اسامي و مشخصات دانش آموختگان در دفتر مربوطه و كامپيوتر.
تهيه فرم كامپيوتري با برنامه BH5 و بازنگري مجدد فرم دانشنامه.
ارسال گواهي و ريزنمرات براي پذيرفته شدگان مقاطع بالاتر.