دفترچه تلفن

     

   

  شماره تماس مراکز درمانی استان و معاونت های تابعه، حوزه های ستادی و دانشکده ها:    ( مشاهده شماره ها)

     

      شماره تماس شبکه های بهداشتی و درمانی استان :      (مشاهده شماره ها)

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۸