تبریک به دکتر افشان شرقی


دکتر افشان شرقی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقاء یافت.

خانم دکتر افشان شرقی

دانشیار محترم گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری خدمت جنابعالی  و خانواده محترم بویژه خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شادباش گفته ، از یگانه حکیم بی همتا ؛ دستیابی شما به مقامات عالی علمی و معنوی را مسئلت می نمائیم.