مشخصات فردی تحصیلی


نام                   :  یوسف                    

نام خانوادگی        :  شفائی    

سمت علمی        :  استادیار

رشته تحصیلی     :   جراحی پلاستیک زیبائی ترمیمی سوختگی

پست الکترونیکی   :  -