مشخصات فردی و تحصیلی دکتر علیرضا توسلی

نام                    :   علیرضا

نام خانوادگی        :   توسلی       

سمت علمی         :    استادیار 

رشته تحصیلی       :    کودکان ( فوق تخصص مغز و اعصاب )

پست الکترونیکی     :  -