فراخوان ثبت نام

فراخوان ثبت نام پزشک ( فوق تخصص ، متخصص ، عمومی )، ماما و پرستار در طرح پزشک خانواده در مناطق شهری و نظام ارجاع


ثبت نام طرح پزشک خانواده آغاز شد

 

فراخوان ثبت نام پزشک ( فوق تخصص ، متخصص ، عمومی )؛ ماما و پرستار در برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری و نظام ارجاع

دستور العمل نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری ، نسخه 02

شرایط پزشکان

شرایط مطب

شماره تلفن های تماس : ( با پیش شماره 0451 برای شهرستان ها )

5522270

5152319