اولین کنگره بین الملللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار

یک‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ ۰۸:۳۰:۰۰
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ ۲۰:۳۰:۰۰


اولین کنگره بین الملللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار

محورهای کنگره :

1. مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 • فرهنگ سازی
 • رهبری
 • سیستم گزارش دهی
 • مدیریت خطر
 • ارتقاء ایمنی بیمار مبتنی بر تعامل با بیمار و جامعه
 • الزامات قانونی در ایمنی بیمار
 • ایمنی بیمار و هموویژیلانس
 • ایمنی بیمار و تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیك
 • به اشتراك گذاری تجربیات


2. اثربخشی و ممیزی بالینی

 • تدوین و استقرار راهنماهای بالینی
 • ممیزی بالینی

3. تعامل با بیمار و جامعه در راستای ارتقای كیفیت

 • آموزش بیماران و افزایش آگاهی آنان
 • مراقبت مستمر بیماران
 • حاكمیت بالینی و رعایت حقوق بیماران، همراهان و جامعه
 • طرح ترخیص بیماران و ارتقاء كیفیت

4. مدیریت كاركنان و ارتقاء كیفیت

 • كارتیمی
 • ارتباطات اثربخش
 • آموزش و توسعه فردی كاركنان و ارتقاء كیفیت
 • حاكمیت بالینی و رهبری
 • نقش پزشكان و پرستاران در استقرار حاكمیت بالینی

5. سنجش عملكرد و پیامدهای سازمانی

وبسایت