ايستگاه سوم ( SKILL LAB 3 )


تعداد شركت كننده در هر كارگاه حداكثر 5 نفر

گروه هدف :          

 • دانشجويان پزشكي مقطع اكسترني و انترني
 • دانشجويان هوشبري
 • دانشجويان اتاق عمل
 • دانشجويان فوريتهاي پزشكي


مولاژها و مانكن هاي موجود در اين ايستگاه عبارتند از :

 •  
 • مولاژ دست جهت انجام تزريقات وريدي، عضلاني، زير جلدي و رگ گيري
 • امكان خونگيري وريدي، رگ گيري و تزريق دارو در وريدهاي سفاليك ، بازيليك و پشت دست
 • امكان انجام تزريق عضلاني در دلتوئيد و زير جلدي در بازو


مولاژ تزريق عضلاني ( باتاك )

 • مانكن پرستاري بالغ ساده :
 • امكان سونداژ معده
 • امكان تزريق عضلاني
 • امكان انجام انواع پانسمانها ( پانسمان سر، تنه، اندام ها )


مانكن پرستاري بالغ پيشرفته :

 • امكان سونداژ معده ( تعبيه Orogastric Tube و Nasogastric )
 • داراي vital sim جهت ايجاد انواع صداهاي تنفسي، سوفل هاي قلبي و صداهاي روده اي و همچنين ايجاد صداي قلب جنين
 • قابليت ايجاد فشار خون براكيال قابل اندازه گيري با فشارسنج
 • داراي سيستم وريدي دست جهت انجام كانولاسيون وريدي و تزريق دارو
 • امكان انجام تزريقات عضلاني ( گلوتئال ، دلتوييد، ران )
 • امكان لمس و تعيين محل فوندوس رحم
 • امكان انجام معاينه پستان ( پستان باندول هاي مختلف )
 • مراقبت از انواع زخم ها ( زخم ماستكتومي، زخم جراحي شكم، استوماي كولوستومي، زخم بستر، زخم آمپوتاسيون، زخم سوچور پوستي، زخم واريس پا، زخم پاي ديابتي)
 • امكان سونداژ مثانه زن و مرد


مانكن پرستاري نوزاد :

 • امكان انجام ساكشن نازوفارنكس و تعبيه سوند معده ( NG Tube )
 • امكان انجام تزريقات عضلاني و زير جلدي
 • امكان سونداژ مثانه دختر و پسر
 • امكان انجام Enema


مانكن پرستاري كودك سه ساله :

 •  
 • امكان سونداژ معده ( NG ، OG )
 • امكان سونداژ مثانه
 • امكان انجام تزريقات عضلاني و زير جلدي
 • مراقبت از استوماي كولوستومي


مانكن هاي رگ گيري نوزاد و تزريقات وريدي سرنوزاد :

 

 •  داراي سيستم وريدي جهت انجام رگ گيري ، خونگيري، تجويز دارو


مولاژ خونگيري شرياني:

 • داراي پمپ دستي جهت ايجاد نبض شرياني راديال
 • امكان انجام خونگيري شرياني

دست دياليز:

 • داراي A-V fistula در دست جهت venipunture


مولاژ Enema
 

 • امكان انجام Enema Rectal  با آب يا سرم نرمال سالين
 • مولاژ CVP line
 • امكان گذاشتن كاتتر وريدي مركزي در وريدهاي ساب كلاوين و ژوگولر


مولاژهاي معاينه گوش، شستشوي گوش و مدل اپيستاكسي :
 

 • امكان معاينه گوش و پرده تمپان توسط اتوسكوپ ( داراي اسلايدهاي مختلف از پرده گوش در حالت طبيعي و بيماري)
 • امكان انجام شستشوي گوش با سرنگ مخصوص شستشوي گوش
 • امكان انجام تامپون قدامي و الكتروكوتريزاسيون سپتوم بيني در موارد


دستكش استريل و گان اتاق عمل :

 • جهت آموزش نحوه دست شستن .
 • گان پوشيدن و دستكش پوشيدن در اتاق عمل.


انواع ابزارهاي جراحي اتاق عمل :
 

 • جهت آموزش اسامي و موارد كاربرد انواع وسايل و ابزارهاي اتاق عمل

shahryar shahbazzadegan

 

this dialog has opened to customize the Ardabil Uinversity of medical Sciences Website