آموزش و پژوهش

دکتر فاطمه حیدرپور

مسئول واحد آموزش و پژوهش

پزشک عمومی

 

اهداف و برنامه ها

تامین شرایط آموزشی مناسب در خصوص مباحث اورژانس پیش بیمارستانی، ارائه آموزش های استاندارد، پایش و ارزیابی و بررسی اثر بخشی آموزش ها و آموزش همگانی می باشد.

 

هدف کلی: کاهش آمار مرگ و میر ناشی از بیماریهای اورژانس و حوادث.

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۶