آموزش و پژوهش

‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر فاطمه حیدرپور

پزشک عمومی

مسئول واحد آموزش و پژوهش

افسر کنترل عفونت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل

 

 

اهداف و برنامه ها

تامین شرایط آموزشی مناسب در خصوص مباحث اورژانس پیش بیمارستانی، ارائه آموزش های استاندارد، پایش و ارزیابی و بررسی اثر بخشی آموزش ها و آموزش همگانی می باشد.

برنامه آموزشی سال ۱۳۹۸

 

هدف کلی: کاهش آمار مرگ و میر ناشی از بیماریهای اورژانس و حوادث.

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸