معاون فنی و عملیات

فرهاد غیبتی

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

معاون فنی و عملیاتی مرکز فوریتهای پزشکی استان

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸